Wie zijn wij?

Buter Bouwmanagement BV staat onder leiding van Jeroen Buter. Jeroen heeft meer dan 27 jaar ervaring in de bouw, waarvan ruim 20 jaar aan de kant van de aannemer.

Door deze ervaringen aan de kant van de aannemer is de kennis van materialisatie en bouwmethodieken ruim vertegenwoordigd, hierdoor kunnen de wensen van de klanten direct omgezet worden in mogelijkheden.

Buter Bouwmanagement op LinkedIn

Waarom Buter Bouwmanagement?

Door de grote verscheidenheid van materialen en bouwsystemen binnen de bouwsector worden bouwprojecten steeds complexer.

Het wordt voor een opdrachtgever erg lastig op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die er voorhanden zijn zowel technisch, wettelijke, constructief alsmede het financiële aspect van een bouwplan inzichtelijk te krijgen. Als daar ook nog de organisatie en de controle van het te bouwen project bijkomen, dan is bouwen over het algemeen een hectische aangelegenheid.

Voor partijen die niet met de bouwsector vertrouwd zijn kan het een slimme zet zijn om het managen van hun bouwplannen aan BUTER BOUWMANAGEMENT over te laten. Niet alleen de hectiek, maar ook de besparingen die- door andere materialen en/of methodieken toe te passen- ontstaat, is een motief, ook onbezorgd de eigen bedrijfsvoering doorzetten zonder te veel energie aan het bouwproject kwijt te raken is een goede reden om het bouwmanagement aan ons over te laten. Uiteindelijk kan het resultaat zijn dat het project financieel aantrekkelijker geworden is, de kwaliteit hoger, de uitstraling beter en dat het project voorspoediger verlopen is.

Daarom BUTER BOUWMANAGEMENT.

Management taken

Management wordt in de bouw in het algemeen gedaan door een directievoerder

Taken van de directievoerder

 • Het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomst

 • Het controleren van de hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van de door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen en dergelijke als ook het controleren van de voorgestelde uitvoeringswijze.

 • Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd aan de hand van de door de aannemer op te stellen en door de directievoerder te controleren algemene en, zonodig, meer gedetailleerde werkplanningen.

 • het administreren van de bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk, waarin tevens de financiële stand wordt bijgehouden van:

  • a. Bestekwijzigingen.

  • b. Meer- en minderwerk.

  • c. Verwerking van verrekenbare hoeveelheden.

  • d. Bestedingen ten laste van stelposten.

 • Het houden van bouwvergaderingen en het verzorgen van de verslaglegging daarvan.

 • Het voeren en het controleren van de correspondentie met betrekking tot de uitvoering en de voortgang van het werk.

 • Coördinatie bij nevenaanneming en derden.

 • Coördineren van de nuts bedrijven m.u.v. het tijdig aanvragen van de huisaansluitingen.

 • Het controleren en voor betaling accorderen van de termijnrekeningen van de aannemer.

 • Beoordeling van de tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen en de eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen in het ontwerp.

 • De directievoerder is bevoegd tot het wijzigen van het bestek en tot het opdragen van leveringen en van werkzaamheden die afwijken van de bepalingen van het bestek, mits het saldo van de totale kosten van deze wijzigingen niet hoger is dan een eerder overeen gekomen bedrag tussen de partijen.

 • De directievoerder is bevoegd tot het onmiddellijke treffen van voorzieningen waar de directievoerder de opdrachtgever niet of niet tijdig heeft kunnen raadplegen.

Proces-verbaal van oplevering

 • Voor opname rapport.

 • Proces-verbaal van oplevering.

 • Lijst met tekortkomingen die binnen een vastgestelde termijn alsnog goed moeten worden gemaakt, restpuntenlijst.

 • Het controleren van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever terzake.

 • Zorgen dat de aannemer de juiste garanties verstrekt.

 • Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het ?? gedurende de onderhoudsperiode.

Top